(dfrac2 + i3 - 2i = dfracleft( 2 + i ight)left( 3 + 2i ight)left( 3 - 2i ight)left( 3 + 2i ight) ) (= dfrac6 + 7i + 2i^29 + 4 = dfrac413 + dfrac713i.)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 138 toán 12

LG b

b) ( dfrac1+isqrt22+isqrt3);

Lời giải chi tiết:

(dfrac1 + isqrt 2 2 + isqrt 3 = dfracleft( 1 + isqrt 2 ight)left( 2 - isqrt 3 ight)left( 2 + isqrt 3 ight)left( 2 - isqrt 3 ight))

(= dfrac 2 + left( 2sqrt 2 - sqrt 3 ight)i - sqrt 6 i^24 + 3 ) (= dfrac 2 + sqrt 6 7 + dfrac2sqrt 2 - sqrt 3 7i.)


LG c

c) ( dfrac5i2-3i);

Lời giải chi tiết:

(dfrac5i2 - 3i = dfrac5ileft( 2 + 3i ight)left( 2 - 3i ight)left( 2 + 3i ight)) ( = dfrac10i + 15i^24 + 9 = - dfrac1513 + dfrac1013i.)


LG d

d) ( dfrac5-2ii).

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac5 - 2ii = dfracleft( 5 - 2i ight)ii^2 ) (= - left( 5i - 2i^2 ight) = -2 - 5i.)

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com
Xem thêm: Toán Lớp 4 Bài Luyện Tập Trang 131, Toán Lớp 4 Trang 131: Luyện Tập Phép Trừ Phân Số

Cảm ơn bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.