a) Cho(a=log_303,,b=log _305). Hãy tính(log _301350)theo a, b.

b) Cho(c=log _153). Hãy tính(log _2515)theo c.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 68 toán 12

a) Ta có

(log _301350=log _30left( 5.30.3^2 ight) \ =log _305+log _3030+log _303^2 \ =b+1+2log _303 \ =2a+b+1 )

b) Ta có

(log _2515=dfrac1log _1525=dfrac1log _155^2=dfrac12log _155 \ =dfrac12log _15dfrac153=dfrac12left( log _1515-log _153 ight)=dfrac12left( 1-c ight) )

Ghi nhớ: giả sử(a, b, b_1, b_2)là những số dương và(a e 1)thì

(eginalign & log _aleft( b_1b_2 ight)=log _ab_1+log _ab_2; \ & log _aleft( fracb_1b_2 ight)=log _ab_1-log _ab_2; \ và log _ab=frac1log _ba.,,,,,,,,,,,,,, \ endalign )


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 3: Lôgarit khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Không thực hiện máy... • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a)({4^{{{log... • Giải bài 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Rút gọn gàng biểu... • Giải bài xích 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 So sánh những cặp số... • Giải bài bác 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 a)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: phương diện nón, phương diện trụ, mặt ước - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Bài 3: Lôgarit
• Giải bài bác 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit Chương 2: khía cạnh nón, khía cạnh trụ, mặt mong Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng Chương 3: cách thức tọa độ trong không gian Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ôn Tập Chương 2 Hình Học 12 Ôn Tập Chương 2 Hình Học 12, Ôn Tập Chương Ii

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12