(eginaligned và lim left( n^3+2n^2-n+1 ight)=lim n^3left( 1+dfrac2n-dfrac1n^2+dfrac1n^3 ight) \ và =lim n^3.lim left( 1+dfrac2n-dfrac1n^2+dfrac1n^3 ight)=+infty \ endaligned)

Vì( lim n^3=+infty) và(lim left( 1+dfrac2n-dfrac1n^2+dfrac1n^3 ight)=1>0)

b)

(eginaligned & lim left( -n^2+5n-2 ight)=lim n^2left( -1+dfrac5n-dfrac2n^2 ight) \ & =lim n^2.lim left( -1+dfrac5n-dfrac2n^2 ight)=-infty \ endaligned)

Vì(lim n^2=+infty ) và(lim left( -1+dfrac5n-dfrac2n^2 ight)=-1

c)

(eginaligned và lim left( sqrtn^2-n-n ight)=lim dfracleft( n^2-n ight)-n^2sqrtn^2-n+n=lim dfrac-nnleft( sqrt1-dfrac1n+1 ight) \ và =lim dfrac-1sqrt1-dfrac1n+1=dfrac-12 \ endaligned)

d)

(lim left( sqrtn^2-n+n ight)=lim nleft( sqrt1-dfrac1n+1 ight)=+infty )

Vì(lim n=+infty) và( lim left( sqrt1-dfrac1n+1 ight)=2>0 )
Bạn đang xem: Bài 7 sgk toán 11 trang 122

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 1: giới hạn của dãy số khác • Giải bài bác 1 trang 121 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 có 1kg chất phóng xạ... • Giải bài 2 trang 121 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Biết dãy... • Giải bài 3 trang 121 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài 4 trang 122 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Để trang hoàng mang lại căn... • Giải bài bác 5 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tính tổng(... • Giải bài xích 6 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 đến số thập phân vô... • Giải bài 7 trang 122 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tính những giới hạn... • Giải bài xích 8 trang 122 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 cho hai dãy...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy vậy song - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11


Xem thêm: Lý Thuyết Chia Một Số Tự Nhiên Cho Một Số Thập Phân Trang 69

bài trước bài sau