(b),fleft( x ight)=1-sin left( pi +x ight)+2cos left( dfrac2pi +x2 ight) ).

 
Bạn đang xem: Bài 7 trang 169 sgk toán 11

a)

Ta có:

(eginaligned và f"left( x ight)=-3sin x+4cos x+5 \ và Rightarrow f"left( x ight)=0 \ và Leftrightarrow -3sin x+4cos x+5=0 \ & Leftrightarrow 3sin x-4cos x=5 \ và Leftrightarrow dfrac45cos x-dfrac35sin x=-1 \ & Leftrightarrow cos left( alpha +x ight)=-1 \ & Leftrightarrow alpha +x=pi +k2pi \ và Leftrightarrow x=pi -alpha +k2pi ,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned)

Trong đó(cos alpha =dfrac45;,sin alpha =dfrac35 )b)

Ta có:

(eginaligned & f"left( x ight)=-cos left( pi +x ight)-sin left( pi +dfracx2 ight) \ & Rightarrow f"left( x ight)=0 \ & Leftrightarrow -cos left( pi +x ight)-sin left( pi +dfracx2 ight)=0 \ & Leftrightarrow cos x+sin dfracx2=0 \ & Leftrightarrow 1-2sin ^2dfracx2+sin dfracx2=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và sin dfracx2=1 \ & sin dfracx2=dfrac-12 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và dfracx2=dfracpi 2+k2pi \ & dfracx2=dfrac-pi 6+k2pi \ và dfracx2=pi +dfracpi 6+k2pi \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=pi +k4pi \ & x=dfrac-pi 3+k4pi \ và x=dfrac7pi 3+k4pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )


Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác khác • Giải bài 1 trang 168 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 search đạo hàm của các... • Giải bài 2 trang 168 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các bất phương... • Giải bài 3 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 tìm đạo hàm của các... • Giải bài xích 4 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 kiếm tìm đạo hàm của các... • Giải bài 5 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tính(dfrac{f"left(... • Giải bài xích 6 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 chứng tỏ các hàm số... • Giải bài 7 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải phương trình... • Giải bài bác 8 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải bất phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 138 Toán 12 : Bài 4 Trang 138 Sgk Giải Tích 12

bài xích trước bài xích sau