Giải bài xích 8 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Chứng tỏ rằng phương trình có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2, 5)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 143 sgk toán 11

Đề bài

Chứng minh rằng phương trình (x^5– 3x^4+ 5x – 2 = 0) có tối thiểu ba nghiệm nằm trong vòng ((-2, 5)).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 11: Đại số "Giới hạn của hàm số" -Tiết 1Bài 1: số lượng giới hạn của dãy số (Tiết 1)


Bài 1: số lượng giới hạn của hàng số (Tiết 2)


Bài 1: số lượng giới hạn của dãy số (Tiết 3)


Bài 2: giới hạn của hàm số (Tiết 1)


Bài 2: giới hạn của hàm số (Tiết 2)


Bài 2: giới hạn của hàm số (Tiết 3)


***


Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 6 trang 142 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 7 trang 143 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 8 trang 143 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 10 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 11 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 14 trang 144 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11Bài 3. Một trong những phương trình lượng giác hay gặp
Bài 1. Nguyên tắc đếm
Bài 2. Thiến - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép test và biến chuyển cố
Bài 5. Tỷ lệ và thay đổi cố
Bài 1. Cách thức quy hấp thụ toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân
Bài 1. Số lượng giới hạn của dãy số
Bài 2. Số lượng giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Luật lệ tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương I - Hàm con số giác với phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổng hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số với Giải tích 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số cùng giải tích 11
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số với giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
Đề đánh giá 15 phút - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề khám nghiệm 45 phút (1 huyết ) - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số với giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số và Giải tích 11


Từ khóa

Xem thêm: Press Release Là Gì - Press Releases / Thông Cáo Báo Chí