Bài 48*. Một bà sở hữu cam đi chợ bán. Có sáu người tiêu dùng là A, B, c, D, E, F. Ông A cài 0,5 số cam và 0,5 quả, ông B tải 0,5 số cam còn lại với 0,5 quả, bà c tải 0,5 sô” cam còn lại và .0,5 quả, v.v… Cứ như vậy bà F đã thiết lập hết số cam còn lại. Hỏi số quả cam bán tốt là bao nhiêu ?

Bài 49*.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân

Một tín đồ đến siêu thị mua 3,5kg đường. Nhớ tiếc rằng cô bán hàng chỉ còn 17kg con đường đựng trong thùng cùng một dòng cân hai đĩa cùng với quả cân 1kg. Cô bán sản phẩm thông minh đã cân nặng hai lần để buôn bán 3,5kg đường mang đến khách. Hỏi cô bán hàng đã cân ra làm sao ?

Bài 50. Thay các chữ a, b, c, d bằng những chữ số thích hợp ở phép tính cùng cho tiếp sau đây :

*

Các chữ khác biệt được thay vị những chữ số khác nhau.

Bài 51. dân số của phường Hồng Phúc năm 2004 là 15 625 người. Năm 2005 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm năm 2004 mang lại năm 2005 số dân của phường đó tạo thêm bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu từ thời điểm năm 2005 mang đến 2006 số dân của phường đó cũng tăng thêm bây nhiêu xác suất thì số dân của phường đó năm 2006 là bao nhiêu fan ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 42

*

Bài 43

a) (33,7 – 31,5) + (57,6 – 55,4) = 2,2 + 2,2 = 4,4.

b) (85,5 + 4,5) – (12,02 + 7,98) = 90 – đôi mươi = 70.

c) (15,25 + 3,75) X 4 + (20,71 + 5,29) x5 = 19 x4 + 26 x5

= 76 + 130 = 206.

d) (34,72 + 32,28) : 5 – (57,25 – 36,05) : 2 = 67 : 5 – 21,2 : 2

= 13,4 – 10,6 = 2,8.

Bài 44.

a) X + 3,12 = 14,6 – 8,5 b) X – 5,14 = (15,7 + 2,3) X 2

X +3,12 = 6,1 X – 5,14 =18 x 2

X = 6,1 – 3,12 X – 5,14 = 36

= 2,98; X = 36 + 5,14 = 41,14

.

c)31,5 -X = (18,6 – 12,3) : 3 d) X x 12,5 = (32,6 – 10,4) x 5

31,5 – X = 6,3 : 3 X x 12,5 = 22,2 x 5

31,5-x = 2,1 XX 12,5 =111

X = 31,5 – 2,1 = 29,4; X = 111 : 12,5 = 8,88;

Bài 45.

a)

*
;
*
 

*
 

Với nhị số’ đầu ta bao gồm :

– Tổng bởi 3,30303 + 0,0303 = 3,33333

– Hiệu bởi 3,30303 – 0,0303 = 3,26273

– Tích bằng 3,30303 X 0,0303 = 0,100081809

– Thương bởi 3,30303 : 0,0303

*
109.

b) Ta có

*
.Do đó nếu
*

Bài 47

a) Ta nhận biết rằng 3,6 X 2 = 7,2 cùng 1,8 X 4 = 7,2 đề nghị :

M = 7,2 x 111 + 3,6 x 2 x 890 + 1,8 x 4 x 999 = 7,2 x 111 + 7,2 x 890 + 7,2 x 999

= 7,2 x (111 + 890 + 999) = 7,2 X 2000 = 14 400.

b) bởi vì 1999 + 2001 = 4000 cần 1999,1999 + 2001,2001 = 4000,4.

BÀi 48. 

Ta giải việc này từ dưới đi lên, bắt đầu tính tự số cam còn lại sau khi xuất bán cho người cài E, tức cũng là số cam cuối cùng xuất bán cho người sở hữu F.

Số cam sót lại sau khi bán cho người tải E :

0,5 X 2 = 1 (quả cam)

Số cam còn lại sau khi bán ra cho người cài đặt D : (1 + 0,5) X 2 = 3 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán ra cho người download c : (3 + 0,5) X 2 = 7 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán ra cho người sở hữu B : (7 + 0,5) X 2 = 15 (quả cam)

Số cam còn sót lại sau khi bán cho người cài đặt A : (15 + 0,5) X 2 = 31 (quả cam)

Số cam đã bán được toàn bộ là :

(31 + 0,5) X 2 = 63 (quả cam).

Bài 49. 

Lần cân trước tiên : Đổ 17kg con đường vào nhị đĩa cân, một mặt thêm một quả cân 1kg làm thế nào để cho cân thăng bằng, số đường ở bên gồm quả cân là :

(17 + 1) : 2 – 1 = 8 (kg)

Lần cân nặng thứ nhì : Đổ 8kg mặt đường vào nhị đĩa cân, một mặt thêm một quả cân nặng 1kg sao cho cân thăng bằng. Số mặt đường ở bên tất cả quả cân nặng là :

(8 + 1) : 2 – 1 = 3,5 (kg).

BÀi 50.

Ta thấy ở hàng nghìn có 8 + c = d thì c chỉ có thể bằng 1, vì vậy d = 9.

Ở hàng phần mười, ta bao gồm a + d tận cùng bởi c, biết d = 9, c = 1 thì suy ra a = 2.

Ớ hàng đối chọi vị, vày nhớ 1 lịch sự nên gồm b + 7 gồm tận thuộc hằng 2 (có lưu giữ 1), yêu cầu suy ra b = 5.

Xem thêm: Ounces Là Gì? Những Đơn Vị Oz Là Gì ? 1 Oz Bằng Bao Nhiêu Mililit?

Ớ hàng chục có a + 2 gồm tận cùng bằng 5 (có lưu giữ 1), rnà theo bên trên a = 2 thì tổng bên trên là đúng, bởi vì do bao gồm nhớ 1 sang yêu cầu a + 3 bao gồm tận cùng bởi 5.

Vậy phép cộng đã chỉ ra rằng

 

*

Tham khảo: Dạng 3: các phép tính về số thập phân. Những bài toán điển hình(Phần 5)

Bài 51

Số dân của phường Hồng Phúc đang tăng từ năm 2004 mang lại năm 2005 là :

15 875 – 15 625 = 250 (người)

Số dân đã tăng đạt tỉ số tỷ lệ là :

250 : 15 625 = 1,6%

Nếu từ năm 2005 mang lại 2006 dân số của phường Hồng Phúc cũng tăng thêm 1,6% thì dân sinh của phường năm 2006 là :