English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
contempt contemptdanh tự (contempt for somebody / something) sự coi khinh; sự coi thường; sự coi thường rẻ; sự khinh miệt to lớn feel contempt for something coi thường vật gì to show contempt for someone tỏ vẻ khi dể ai to treat someone with contempt đối xử ai một phương pháp khinh miệt; coi không ra gì lớn hold somebody in contempt coi coi thường ai lớn incur someone"s contempt bị ai khinh khi to fall into contempt bị khinh rẻ, bị khinh miệt lớn bring someone into contempt tạo cho ai bị khinh miệt beneath contempt hoàn toàn đáng khinh (contempt of / for something) sự bỏ mặc (quy tắc, nguy hiểm...) he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên bất chấp nguy hiểm contempt of court sự ko tuân lệnh toà; sự xúc phạm thẩm phán familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) gần chùa call bụt bởi anh; thân thừa hoá nhờn
*
/kən"tempt/ danh từ sự coi khinh, sự coi thường, sự bỉ, sự coi thường rẻ, sự coi thường miệt he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên phía trước khinh thường cả nguy hiểm to lớn have a contempt for something coi thường đồ vật gi to show contempt for someone tỏ vẻ khinh rẻ ai to lớn treat someone with contempt đối xử ai một biện pháp khinh miệt; coi ko ra gì lớn hold somebody in contempt coi khinh ai khổng lồ incur someone"s contempt bị ai khinh rẻ lớn fall into contempt bị khinh rẻ, bị khinh thường miệt to bring someone into contempt tạo cho ai bị coi thường miệt (pháp lý) sự xúc phạm; sự không tuân lệnh (quan toà, toà án) contempt of court sự không tuân lệnh toà; sự xúc phạm quan toà !familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) thân thừa hoá nhờn
*