Toán lớp 3 để tính rồi tính trẻ làm cho quen với phép tính. Từ kia giúp trẻ con ghi nhớ sản phẩm tự tính toán, rèn luyện bốn duy logic và tính nhanh các bài tập hơn.Toán lớp 3 để tính rồi tính rất thịnh hành nhất trong toán đái học góp rèn luyện khả năng đo lường và tính toán và tứ duy logic. Nội dung bài viết dưới phía trên sẽ chia sẻ tất cả các kiến thức cần nhớ và bài tập về đặt tính nhằm phụ huynh với trẻ tham khảo.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ khi làm toán lớp 3 để tính rồi tính

Trong lịch trình học lớp 3, trẻ bước đầu được làm cho quen với các phép tính tất cả nhớ, vì chưng vậy việc lớp 3 để tính rồi tính được chia làm 5 dạng: Phép cộng (trừ) không nhớ; Phép cộng (trừ) bao gồm nhớ; Phép nhân; Phép phân chia hết; Phép chia tất cả dư.

1.1. Phép cùng (trừ) không nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

*

Thực hiện phép tính từ buộc phải qua trái ta có:

3 cộng 5 bởi 8, viết 8

0 cùng 2 bởi 2, viết 2

2 cùng 5 bằng 7, viết 7

Vậy 203 + 525 = 728

b)

*

Thực hiện tại phép tính từ đề nghị qua trái ta có:

4 trừ 4 bằng 0, viết 0

6 trừ 2 bằng 4, viết 4

8 trừ 6 bởi 2, viết 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép cộng gồm nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

*

Thực hiện phép tính từ đề xuất qua trái ta có:

4 cùng 7 bởi 11, viết 1 nhớ 1

5 cộng 6 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1

7 thêm 1 bằng 8, viết 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ có nhớ

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

*

Thực hiện nay phép tính từ yêu cầu qua trái ta có:

12 trừ 3 bởi 9, viết 9 nhớ 1

6 trừ 4 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 562 - 443 = 119

*

Học biện pháp trừ các số tất cả 3 chữ số thuộc cô Nhung jenincity.com >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện hiền hậu phảiqua trái, nhân số sống hàng đơn vị của số hạng đầu tiên với số hạng trang bị 2, tiếp đến tiếp tục nhân số sản phẩm chục, hàng nghìn của số hạng thứ nhất với số hạng sản phẩm công nghệ 2.Nếu trong các phép tính trên, phép tính nào có nhớ,ta cùng nhớ vào kết quảphép tính tiếp theo.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

*

Thực hiện nay phép tính từ cần qua trái ta có:

3 nhân 4 bằng 12, viết 2 lưu giữ 1

3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

3 nhân 3 bằng 9, viết 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện phân tách lần lượt tự trái qua phải những chữ sốcủa số bị chia cho số chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

*

Thực hiện tại phép tính từ trái qua yêu cầu ta có:

8 : 2 = 4, viết 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết 1

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết 1 hạ 4, ta được 14

14 : 2 = 7 viết 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

*

Thực hiện nay phép tính từ trái qua bắt buộc ta có:

2 không phân chia được cho 7, ta lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 ta được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu nhỏ vẫn gặp khó khăn khi chiếu lệ đặt tính chia số gồm 3 chữ số, con rất có thể ôn tập lại thuộc cô Nhung jenincity.com qua đều ví dụ thật sinh động tiếp sau đây nhé

*

Ôn tập phép phân tách 3chữ số cho số có một chữ số >>

2. 5 vấn đề lớp 3 đặt tính rồi tính bao gồm lời giải

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5

b) 386 : 2

c) 617 : 3

d) 728 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436

b) 93207 - 8236

c) 47267 x 4

d) 396 : 7

2.2. Gợi ý giải

Bài 1.

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 2: Hai Đường Thẳng Chéo Nhau Và Hai Đường Thẳng Song Song

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tính từ đề xuất qua trái ta có:

a)

*

4 cùng 9 bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

3 cộng 7 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1

2 cộng 6 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

*

5 cùng 6 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

8 cộng 2 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

3 cộng 1 bởi 4 thêm một bằng 5, viết 5

Vậy 385 + 126 = 511

c)

*

0 cùng 7 bằng 7, viết 7

4 cộng 5 bởi 9, viết 9

3 cộng 6 bằng 9, viết 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

*

2 cộng 4 bởi 6, viết 6

8 cộng 3 bởi 11, viết 1 nhớ 1

7 cùng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và thực hiện phép tính từ yêu cầu qua trái ta có:

a)

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 4

16 trừ 8 bởi 8, viết 8 lưu giữ 1

5 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

*

16 trừ 9 bởi 7, viết 7 nhớ 1

9 trừ 6 bởi 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

8 trừ 7 bằng 1, viết 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

*

8 trừ 0 bởi 8, viết 8

16 trừ 7 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

4 trừ 3 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

*

4 trừ 0 bằng 4, viết 4

18 trừ 9 bởi 9, viết 9

7 trừ 5 bằng 2, 2 trừ 1 bởi 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

*

4 nhân 2 bởi 8, viết 8

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

*

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 2 bởi 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

4 nhân 1 bằng 4, viết 4 thêm một bằng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

*

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 nhân 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bằng 9, viết 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

*

6 nhân 9 bằng 54, viết 4 nhớ 5

6 nhân 1 bởi 6 thêm 5 bởi 11, viết 1 lưu giữ 1

6 nhân 1 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

*

25 phân tách 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bởi 0

5 phân tách 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5, 5 trừ 5 bằng 0

Vậy 255 : 5 = 51

b)

*

3 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1

Hạ 8 được 18 phân chia 2 bởi 9

9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bởi 0

6 phân tách 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

*

6 chia 3 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bởi 0

1chia3 bằng 0, viết 00 nhân 3 bởi 0, 1trừ 0bằng 1Hạ 7 được 17 phân tách 3 bằng 5, viết 5

5 nhân 3 bằng 15, 17 trừ 15 bằng 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d)

*

7 phân chia 4 bằng 1, viết 1

4 nhân 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3

32 phân chia 4 bằng 8, viết 8

8 nhân 4 bởi 32, 32 trừ 32 bằng 0

8 phân chia 4 bởi 2, viết 2

2 nhân 4 bởi 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5:

a)

*

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

3 cộng 2 bằng 5 thêm một bằng 6 viết 6

4 cùng 7 bởi 11, viết 1 ghi nhớ 1

3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

2 cùng 6 bằng 8, viết 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b)

*

7 trừ 6 bởi 1, viết 1

10 trừ 3 bởi 7, viết 7 nhớ 1

12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 1 bởi 9, viết 9 nhớ 1

13 trừ 8 bằng 5, 5 trừ 1 bằng 4, viết 4 ghi nhớ 1

9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

*

4 nhân 7 bởi 28, viết 8 lưu giữ 2

4 nhân 6 bằng 24 thêm 2 bởi 26, viết 6 lưu giữ 2

4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

4 nhân 7 bởi 28 thêm 1 bằng 29, viết 9 nhớ 2

4 nhân 4 bởi 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

*

39 phân tách 7 bởi 5, viết 5

5 nhân 7 bằng 35, 39 trừ 35 bằng 4

46 phân chia 7 bằng 6, viết 6

6 nhân 7 bởi 42, 46 trừ 42 bởi 4

3. 10 bài toán lớp 3 đặt tính rồi tính tự luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3

c) 347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 để tính rồi tínhtrẻ cần phải có nền tảng con kiến thức giỏi vàtính toán cẩn thận. Phụ huynh hoàn toàn có thể cho trẻ tìm hiểu thêm các bài giảng và bài bác tập trên jenincity.com.