phong·bì thơ·đùm·bao nhóm·bao thơ·bì thư·bầu khí·bọc bì·hình bao·màng bao·vỏ bao·vỏ bọc·đường bao·Bao thư

*
phong bì
*

To reduce operating energy use, designers use details that reduce air leakage through the building envelope (the barrier between conditioned và unconditioned space).

Bạn đang xem: Envelope là gì


Để giảm sử dụng năng lượng vận hành, những nhà xây đắp sử dụng các chi tiết làm sút rò rỉ không khí qua màng bọc thiết kế (rào cản giữa không gian điều hòa và không gian bên ngoài).
The goal of the operation was to envelop the Metz region, with its fortifications, to lớn prevent a French counteroffensive from the Alsace region against the German line on the Somme.
Mục tiêu của vận động này là bao vây khu vực Metz cùng những công sự của nó, nhằm mục tiêu ngăn ngăn một cuộc phản nghịch công của Pháp tự miền Alsace vào trận tuyến của Đức trên sông Somme.
Afterward we took the completed magazines to lớn the post office, carried them to lớn the third floor, helped the staff sort them, & put the stamps on the envelopes for mailing.
Sau đó công ty chúng tôi mang tạp chí mang đến bưu chính, lấy lên tầng hai và giúp các nhân jenincity.comên tại đây soạn ra cùng đóng bưu chi phí để gửi đi.
A postcard or post card is a rectangular piece of thick paper or thin cardboard intended for writing và mailing without an envelope.
Một bưu thiếp tốt là bưu thiệp là một trong những mảnh giấy dày tốt giấy bìa cứng hình chữ nhật dành cho văn phiên bản và nhờ cất hộ thư mà không có một phong bì.
Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front and rear.
Kết phù hợp với lực lượng ở đối diện Fredericksburg, Hooker đã lên chiến lược cho một cuộc bao vây kép, tấn công cả trước khía cạnh lẫn sau sườn lưng của Lee.
I pictured what it must have felt lượt thích for this young man to be enveloped by such love even while being asked to vày something so supremely hard as selling all he owned and gijenincity.comng it lớn the poor.
Tôi đã tưởng tượng ra cảm hứng sẽ như vậy nào so với người thanh niên này lúc được bao bọc vày tình thân thương như vậy trong cả trong khi được yêu cầu bắt buộc làm một điều vô cùng khó khăn là bán toàn bộ những gì anh ta mua và ban phát cho tất cả những người nghèo.
The envelope was thick & heavy, made of yellowish parchment, & the address was written in emerald green ink.
Another classification uses the geometrical shape of their capsid (often a helix or an icosahedron) or the jenincity.comrus"s structure (e.g. Presence or absence of a lipid envelope).
Một phân nhiều loại khác thực hiện hình ngoại hình học của capsid của chúng (thường là một trong những helix hoặc một icosahedron) hoặc cấu tạo của jenincity.comrut (ví dụ như sự bao gồm hoặc không có bìa lipid).
(2 Peter 3:13) On the basis of Jesus’ sacrifice, Jehovah will remove “the woven work” enveloping mankind because of Adam’s sin.
Dựa bên trên căn bạn dạng của sự quyết tử của Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ sa thải “đồ đắp” che phủ loài bạn vì tội vạ của A-đam.
“It is not khổng lồ be wondered at that men should be ignorant, in a great measure, of the principles of salvation, & more especially of the nature, office, power, influence, gifts, và blessings of the gift of the Holy Ghost; when we consider that the human family have been enveloped in gross darkness & ignorance for many centuries past, without revelation, or any just criterion to arrive at a knowledge of the things of God, which can only be known by the Spirit of God.
“Không tất cả gì kinh ngạc khi chủng loại người không còn biết trong một nấc độ mập về những nguyên tắc cứu vớt rỗi, và đặc biệt hơn nữa về tính chất, chức phẩm, quyền năng, ảnh hưởng, các ân tứ và những phước lành của ân tứ Đức Thánh Linh; khi họ thấy rằng gia đình nhân một số loại bị bao quanh vì sự tối tăm dầy đặc cùng sự ko biết trong tương đối nhiều thế kỳ qua, mà không có sự mang khải, hoặc bất kể tiêu chuẩn thích thích hợp nào đang đi vào được sự gọi biết về những vấn đề của Thượng Đế, là Đấng mà bọn họ chi hoàn toàn có thể biết được qua Thánh Linh của Thượng Đế.
If you pay electronically or by credit card, keep a written record in each envelope, rather than cash.

Xem thêm: Nút Wps Wifi Là Gì Và Cách Kết Nối Wps Wifi Cho Điện Thoại Với Tivi ?


Nếu thanh toán giao dịch bằng năng lượng điện tử hoặc thẻ tín dụng, hãy ghi vào từng phong bì số tiền sẽ chi vào thời điểm tháng thay mang lại tiền mặt.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M