+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà lại tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) sắp tới xếp những điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng trở nên thiên

+) nhờ vào bảng biến thiên để tóm lại khoảng đồng vươn lên là và nghịch đổi thay của hàm số bên trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, trường hợp y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch trở nên trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến hóa thiên:

*

Vậy hàm số đồng thay đổi trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch biến đổi trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên khoảng tầm (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch biến đổi trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

jenincity.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com

Xem thêm: Hai Đường Thẳng Song Song Lớp 4, Soạn Toán 4 Bài Hai Đường Thẳng Song Song


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?