Kiểm tra sản phẩm của một công ty máy, tín đồ ta thấy mức độ vừa phải cứ 100 thành phầm thì bao gồm 94 thành phầm đạt chuẩn và 6 thành phầm không đạt chuẩn.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 tập 1


Đề bài

1. Kiểm tra sản phẩm của một công ty máy, tín đồ ta thấy trung bình cứ 100 thành phầm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn chỉnh và 6 thành phầm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số xác suất thích đúng theo vào địa điểm chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng cộng sản phẩm ở trong nhà máy là...............

b) Tỉ số phần trăm giữa số thành phầm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm ở trong nhà máy là:............

2. Một vườn bao gồm 500 cây, trong số đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số thân số cây cam cùng số cây vào vường là:...................

Tỉ số thân số cây chanh cùng số cây vào vường là:...................

b) những tỉ số bên trên viết dưới dạng số thập phân là: ...............;.................

những tỉ số bên trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là................;..............

c) vừa phải cứ 100 cây trong vườn cửa thì bao gồm .................cây cam

mức độ vừa phải cứ 100 cây trong vườn cửa thì có .................cây chanh

3. Viết thành tỉ số tỷ lệ (theo mẫu)

Mẫu: 

(3 over 4 = 75 over 100 = 75, aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$;,,,,,480 over 600 = 80 over 100 = 80 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$)

a) (1 over 2 = ...................)

b) (3 over 5 = ..................)

c) (36 over 200 = ..................)

d) (84 over 300 = ..............)

4. Viết thành phân số về tối giản (theo mẫu)

Mẫu: 

(75 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$, = 75 over 100 = 3 over 4)

a) 5% = .......................

b) 10% = ....................

c) 15% = ...................

d) 30% = .....................

Đáp án

1. Kiểm tra thành phầm của một bên máy, tín đồ ta thấy trung bình cứ 100 thành phầm thì bao gồm 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cash In Advance Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Viết tỉ số xác suất thích thích hợp vào khu vực chấm

a) Tỉ số tỷ lệ giữa số sản phẩm đạt chuẩn chỉnh và tổng số sản phẩm ở trong nhà máy là (94 over 100)

b) Tỉ số xác suất giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng cộng sản phẩm của nhà máy là: (6 over 100)

2. Một vườn bao gồm 500 cây, trong số đó có 300 cây cam với 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam cùng số cây trong sân vườn là: (300 over 500)

Tỉ số giữa số cây chanh với số cây trong vường là: (200 over 500)

b) những tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: (60 over 100;,40 over 100)

các tỉ số bên trên viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm là 60% với 40%

c) vừa đủ cứ 100 cây trong vườn thì gồm 60 cây cam

vừa phải cứ 100 cây trong vườn cửa thì bao gồm 40 cây chanh

3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu: 

(3 over 4 = 75 over 100 = 75, aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$;,,,,,480 over 600 = 80 over 100 = 80 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$)

a) 

(1 over 2 = 50 over 100 = 50 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$)

b) (3 over 5 = 60 over 100 = 60\% )

c) 

(36 over 200 = 18 over 100 = 18 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$)

d) 

(84 over 300 = 28 over 100 = 28 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$)

4. Viết thành phân số buổi tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

(75 aise0.5exhbox$scriptstyle 0$kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox$scriptstyle 0$, = 75 over 100 = 3 over 4)