Chương 2 với nội dung kiến thức về Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm lôgarit. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 12, jenincity.com sẽ tóm tắt lại hệ thống định hướng và gợi ý giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây vẫn là tài liệu có ích giúp những em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng thích hợp kiến thức

I. Hàm số lũy thừa

Lũy vượt với số mũ hữu tỉ

Cho số thực a dương và số hữu tỉ $r=fracmn$, trong các số đó $m in Z$, $n in N^*$. Lũy quá của a với số mũ r là số $a^r$ xác minh bởi:

$a^r=a^fracmn=sqrta^m$

Lũy thừa với số nón vô tỉ

Ta gọi giới hạn của dãy số $a^r_n$ là lũy quá của a với số nón $alpha$.Ký hiệu: $a^alpha$
$a^alpha =lim_n o +infty a^r_n$ với $alpha =lim_n o +infty r_n$

Chú ý:  $1^alpha=1, (alpha in R)$

II. Hàm số mũ

Định lí 1

Hàm số $y=e^x$ có đạo hàm tại rất nhiều x .

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 toán 12

$(e^x)"=e^x$
Với hàm hợp, ta có công thức đạo hàm tương tự:
$(e^u)"=u"e^u$

Định lí 2

Hàm số $y=a^x$, $a>0,a eq 1$ bao gồm đạo hàm tại những x.
$(a^x)"=a^xln a$
Với hàm hợp, ta có:
$(a^u)"=a^uln a.u"$

III. Hàm số Lôgarit

Định lí 3

Hàm số $y=log_ax$ ($a>0,a eq 1$) gồm đạo hàm tại hồ hết $x>0$
$(log_ax)"=frac1x ln a$
Đặc biệt: $(ln x)"=frac1x$Với hàm hợp, ta gồm công thức tương tự:
$(log_au)"=fracu"u ln a$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của lũy quá với số nón thực.


=> Xem lý giải giải

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa.


=> Xem gợi ý giải

Câu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các đặc thù của hàm số mũ với hàm số lôgarit.

Xem thêm: " Inclusion Là Gì ?, Từ Điển Anh Inclusion Translation Into Vietnamese


=> Xem gợi ý giải

Câu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12

Tìm tập khẳng định của những hàm số:

a) $y=frac13^x-3$

b) $y=logfracx-12x-3$

c) $y=logsqrtx^2-x-12$

d) $y=sqrt25^x-5^x$


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12

Biết $4^4+ 4^-x = 23$.

Hãy tính: $2^x + 2^-x$


=> Xem lí giải giải

Câu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12

Cho $log_ab=3$,$log_ac=-2$ . Hãy tính $log_ax$ với:

a) $x=a^3b^2sqrtc$

b) $x=fraca^4sqrt<3>bc^3$


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải những phương trình sau:

a) $3^x+4 + 3.5^x+3 = 5^x+4 + 3^x+3$

b) $25^x– 6.5^x + 5 = 0$

c) $4.9^x + 12^x – 3.16^x = 0$

d) $log_7(x-1)log_7x = log_7x$

e) $log_3x+log_sqrt3x+log_frac13x=6$

g) $log_fracx+8x-1=log x$


=> Xem lý giải giải

Câu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải những bất phương trình:

a) $2^2x-1+ 2x^2x-2 + 2^2x-3 geq 448$

b) $(0,4)^x – (2,5)^x+1 > 1,5$

 

c) $log_3left < log_frac12(x^2-1) ight >=> Xem giải đáp giảiSoạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học lớp 12
Hoá học 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh học 12
Lịch sử 12
Giải sgk đồ gia dụng lí 12
Địa lí 12
Sgk giờ Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm đồ lý 12


Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12


Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12

Đề ôn thi lớp 12

Đề thi Sinh 12


Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi lịch sử hào hùng 12
Đề thi Địa lí 12
Văn mẫu mã 12
Tập bạn dạng đồ địa lí 12
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
*Liên hệ | tuyển chọn Dụng
Facebook| Youtube