a) (dfrac46) ; (dfrac128); (dfrac1525);(dfrac1122) ; (dfrac3610) ; (dfrac7536.)

b) (dfrac510); (dfrac1236); (dfrac972); (dfrac75300); (dfrac1535); (dfrac4100.)

Phương pháp giải:

Cách rút gọn phân số:

- Xét coi tử số và chủng loại số cùng chia hết mang lại số thoải mái và tự nhiên nào phệ hơn (1.)

- chia tử số và mẫu mã số mang đến số đó.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 4

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa).

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac46 = dfrac4 : 26 : 2 = dfrac23) (dfrac128=dfrac12 : 48 : 4 = dfrac32)

(dfrac1525 =dfrac15 : 525 : 5 = dfrac35) (dfrac1122 = dfrac11: 1122 : 11 = dfrac12)

(dfrac3610 =dfrac36: 210 : 2 = dfrac185) (dfrac7536= dfrac75: 336 : 3 = dfrac2512)

b) (dfrac510 = dfrac5: 510 : 5 = dfrac12) (dfrac1236 = dfrac12: 1236 : 12 = dfrac13)

(dfrac972= dfrac9: 972 : 9 = dfrac18) (dfrac75300 = dfrac75: 75300 : 75 = dfrac14)

 (dfrac1535= dfrac15: 535 : 5 = dfrac37) (dfrac4100 = dfrac4: 4100 : 4 = dfrac125)


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Trong các phân số: (dfrac13;;dfrac47; ; dfrac812;; dfrac3036;; dfrac7273) :

a) Phân số nào buổi tối giản ? bởi sao?

b) Phân số như thế nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Phương pháp giải:

a) Phân số tối giản là phân số cơ mà tử số và chủng loại số quan trọng cùng phân tách hết cho một trong những tự nhiên nào to hơn 1 (hay phân số chẳng thể rút gọn gàng được nữa).

b) giải pháp rút gọn phân số :

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân tách hết cho số tự nhiên nào to hơn (1).

- chia tử số và chủng loại số đến số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho tới khi nhận ra phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

a) các phân số buổi tối giản là : (dfrac13;dfrac47; dfrac7273)

Vì tử số và chủng loại số của từng phân số trên ko cùng phân chia hết cho một vài tự nhiên nào khác (1).

b) những phân số rút gọn gàng được là: (dfrac812;dfrac3036.)

(dfrac812= dfrac8 : 412 : 4 = dfrac23) ; (dfrac3036= dfrac30 : 636 : 6 = dfrac56)


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Viết số tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu của phân số đã mang lại với cùng một số rồi điền công dụng thích vừa lòng vào ô trống.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn các phân số ta tất cả :

(dfrac5472 = dfrac54:272:2 =dfrac2736 );

(dfrac2736 = dfrac27:336:3 =dfrac912 );

(dfrac912 = dfrac9:312:3 =dfrac34 ).

Vậy ta có kết quả như sau : 

*


Lý thuyết

2. Rút gọn gàng phân số

Có thể rút gọn phân số và để được một phân số bao gồm tử số và mẫu mã số bé bỏng đi mà phân số mới vẫn bởi phân số đang cho.

Ví dụ 1: Rút gọn gàng phân số: (dfrac68) .

Ta thấy: (6) cùng (8) phần lớn chia hết cho (2) nên

(dfrac68 = dfrac6:28:2 = dfrac34).

(3) với (4) không cùng phân chia hết cho một số trong những tự nhiên nào to hơn (1), bắt buộc phân số (dfrac34) không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: (dfrac34) là phân số tối giản với phân số (dfrac68) đã có rút gọn thành phân số tối giản (dfrac34).

Ví dụ 2: Rút gọn phân số: (dfrac1854) .

Ta thấy: (18) cùng (54) đầy đủ chia hết mang đến (2) nên

(dfrac1854 = dfrac18:254:2 = dfrac927).

(9) cùng (27) cùng phân chia hết mang đến (9) nên

(dfrac927 = dfrac9:927:9 = dfrac13)

(1) với (3) không cùng phân chia hết cho một số trong những tự nhiên nào to hơn (1), đề xuất (dfrac13) là phân số buổi tối giản.

Vậy (dfrac1854 = dfrac13).


Khi rút gọn gàng phân số rất có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng phân chia hết mang lại số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn (1).

- chia tử số và chủng loại số cho số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận thấy phân số tối giản.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 118 Sgk Toán 3, Please Wait


Lưu ý: Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu mã số ko cùng phân chia hết cho một vài tự nhiên nào to hơn (1), tuyệt phân số về tối giản là phân số cần yếu rút gọn được nữa.