Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức là bài toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng của phép nhân, chia, cộng, trừ để giám sát giá trị.Bài học toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức hôm nay, jenincity.com sẽ đề cập lại những kiến thức yêu cầu nhớ và các dạng bài xích tập áp dụng để học sinh luyện tập.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện tại phép tính theo lắp thêm tự từ bắt buộc qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 8

5 cộng 4 bởi 9, viết 9

9 cộng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 cùng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tính theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy cực hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, nếu như chỉ có phép nhân và phép phân tách hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện thống kê giám sát từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, tất cả dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã mang lại thành nhóm gồm tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không gắng đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập vận dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức theo cách dễ dàng nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: kiếm tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày máy hai buôn bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi hằng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6. Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo quy tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo phép tắc của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, các chữ số đặt thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ phải qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bởi 12, viết 2 ghi nhớ 1

3 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 7

8 cộng 0 bằng 8, viết 8

4 cộng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được tác dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta có số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên có 18 số hạng

b) những tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta tất cả tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số trên là 630

4. Bài bác tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm giải pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: search y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

Xem thêm: Rig Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rig Trong Tiếng Việt Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần áp dụng nhiều loài kiến thức, khả năng để giải. Để nhỏ học tập xuất sắc hơn phụ huynh rất có thể tham khảo các khóa học tập toán online trên jenincity.com nhé!