§4. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH A. Kỹ năng cần nhóKhi giái phương trình ta gồm the biên đổi vé phương trình tích:A.B.C = 0, ”. (A, B, c là da thức cất ẩn).Giai tìm kiếm nghiệm cứa từng phương trình:A = 0, B = 0, c = 0.Ị Saư dó rước tất ca những nghiệm cứa chúng.B. Lấy ví dụ giải toánVí dụ 1. Tập nghiệm của phương trình (4x-6)(3x-5) = 0 là:Giải D.Ví dụ 2. Giai các phương trình sati :(2x - 5)(x + 2l)(12 - 3x) = 0X2 - 5x = x2-10x + 25;Giãia) (2x - 5)(x +2l)(l2 - 3x). = 0 »2x-5 = 0 x + 21 = 0 12-3x = 0>C1 I CIX =x = -21 x = 4Tập nghiệm: s = -ị—21;-Ệ-;4 .b)x2-5x = x2-10x + 25 x(x-5) = (x - 5)2 (x - 5)(x-x + 5) = 0 X = 5 . Tập nghiệm: s = 5 .2A-Để học..Toán 8/2Ví dụ 3. Giúi những phương trìnha) X2-8x + 16 = 81;b) X4-5x3+4x2 = 0;X3-6x2-4x+ 24 = 0 .Giải" a) X2-8x+ 16 = 81 (x-4)2-81 = 0 (x —13)(x+ 5) = 0Tập nghiệm: s = 13;—5.b) x4-5x3+4x2=0 X4 - X3 - 4x3 + 4x2 - 0 (x4 - X3 j-4Í X3 - X2) = 0 X3 (x -l)-4x2 (x -1) = 0 (x -l)(x3 -4x2) = 0o x2(x-l)(x-4) = 0«Tập nghiệm: s = 0; 1; 4. C) X3 -6x2 — 4x + 24 = 0x = 0 X = 1 x = 4. X2 (x -6)-4(x-6) = 0 »(x-6)(x2 -4) = 0 «-Tập nghiệm: S = 6;-2;2»x = -2 X = 6 X = 2.c. Phía dãn giải các bài tạp trong sách giáo khoaBài 21. Giảia) (3x-2)(4x + 5) = 03x-2 = 0 4x + 5 = 02B-Để học. .Toán 8/2Tập nghiệm: s =3x-6,9 = 0(2,3x-6.9)(0.1x + 2) = 0Tập nghiệm: S = 3;-20.(4x + 2)(x2 + l) = 04x + 2 = 0x = Tập nghiệm s =0,lx + 2 = 0X = j X =-20d) (2x + 7)(x-5)(5x + l) = 0»2x + 7 = 0 X-5 = 0 5x + l = 0Tập nghiệm: s = .2 ; X = -5D. Bài tạp luyện thêmGiải các phương trình sau a) (2x-3)(x + 5) = 0;Giải những phương trình sau a) x2-7x + 12 = 0;Giải những phương trình sau a). X2 +5x-24 = 0 ; giải đáp - Đáp sô 1b)(x2-4Ì(5x-4)(x3+l) = 0.b) X4 + 2x3 - 4x2 - 5x - 6 = 0.b) X4-10x3 +15x2-50x + 24 = 0 .b)(x2-4)(5x-4)(x3+l) = 0«X -4 = 0 5x -4 = 0 x3 + l =0X = ±24X = —5X =-l.a) X2-7x + 12 - 0 X2-3x-4x +12 = 0 x(x-3)-4(x-3) = 0(x-3)(x-4) = 0Tập nghiệm: s = 3:4.b) X4 + 2x3 -4x2 - 5x - 6 = 0 (x4 -4x2 j + ^2x3 -5x-ój = 0 «x2(x2-4) + (2x3-8x+3x-6) = 0 » x2(x + 2)(x-2)+ (2x3-8x) + (3x-6)1 = 0 X2 (x+ 2)(x- 2) + 2x(x2-4) + 3(x-2) x2(x + 2)(x-2) + (x-2)^2x2 + 4x + 3j = 0 (x -2)(x3 +2x2 + 2x2 +4x + 3) = 0 (x -2)(x3 + X2 + X + 3x2 + 3x + 3) = 0 (x-2)(x + 3)(x2+ x + l) = o3.Tập nghiệm: s = 2;—3 .X = 3 x = -8X2+5x-24 = 0 X2-3x + 8x-24 = 0 (x2-3x) + (8x-24) = 0o(x-3)(x + 8) = 0« Tập nghiệm: S = {3;-8).b) X4 -10x3 +35x2 -50x + 24 = 0 X4 -4x3 -6x3 +24x2 +1 lx2 -44x-6x + 24 = 0 X3 (x -4) -6x2(x -4) +1 lx(x -4) - 6(x -4) = 0 (x -4)(x3 -6x2 + 1 lx - ó) = 0(x-4)(x3-3x2-3x2+9x + 2x-ó) = 0c=>(x:-4)(x’-3x2 -3x2 +9x + 2x-ó) = 0: -4) = 0«(x-4)(x-3)(x2-3x + 2) = 0 (x-4)(x-3)(x2-2x-x + 2^ = 0(x-4)(x-3) = 0 «(x-4)(x-3)(x-2)(x-l) = 0.Tập nghiệm: s = {l;2;3;4|.


Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 phương trình tích

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Buzz Là Gì ? Cách Tạo Buzz "Gây Bão" Truyền Thông Cách Tạo Buzz Gây Bão Truyền Thông

Giải bài bác Tập Toán 8 Tập 2

Phần Đại SốChương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNChương IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNPhần Hình HọcChương III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGChương IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀUA- Hình lăng trụ đứngB- Hình chóp phần đa

jenincity.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và gia sư tham khảo, giúp những em học tập tốt, cung cấp giải bài bác tập toán học, thứ lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.