b) Số phân tách hết đến 2 và phân tách hết đến 5 thì chữ số tận thuộc của số đó nên là 0. Vậy viết 0 vào vị trí chấm:

750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12; 12 phân chia hết mang lại 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 123 luyện tập chung

Vậy số 750 là số phân chia hết đến 3. 

c) Để số 75... Phân chia hết đến 9 thì 7 + 5 + ... đề nghị chia hết cho 9, xuất xắc 12 + ... Cần chia hết mang lại 9.

Vậy ta điền số 6 vào chỗ chấm: 756

Số 756 tất cả chữ số tận thuộc là 6 cần chia hết cho 2, số 756 phân tách hết cho 3 (vì số 756 có tổng các chữ số là 18 và 18 chia hết đến 3).

Vậy số 756 chia hết cho tất cả 2 với 3.


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Mỗi lớp học gồm (14) học viên trai và (17) học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học viên của lớp học tập đó.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái trong số học sinh của lớp học đó.

Phương pháp giải:

- search tổng số học viên của lớp học tập đó.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học viên gái) trong số học viên của lớp học đó gồm tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và mẫu mã số là tổng số học sinh của lớp học.

Lời giải bỏ ra tiết:

 Số học sinh của lớp học sẽ là :

(14 + 17 = 31) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai vào số học sinh của lớp học đó là: (dfrac1431).

b) Phân số chỉ phần học viên gái vào số học viên của lớp học đó là: (dfrac1731).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Trong những phân số ( dfrac2036; ;dfrac1518 ; ;dfrac4525; ;dfrac3563) phân số như thế nào bằng (dfrac59) ?

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số đã cho thành phân số buổi tối giản. Những phân số bởi phân số (dfrac59) thì rút gọn được thành phân số tối giản là (dfrac59).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn những phân số vẫn cho, ta có:

(dfrac2036=dfrac20:436:4=dfrac59); (dfrac1518=dfrac15:318:3=dfrac56)

(dfrac4525=dfrac45:525:5=dfrac95); (dfrac3563=dfrac35:763:7=dfrac59)

Vậy những phân số bằng (dfrac59) là: (dfrac2036;dfrac3563).


Bài 4


Video lí giải giải


Viết các phân số: (dfrac812;dfrac1215;dfrac1520) theo vật dụng tự từ to đến bé.

Phương pháp giải:

- Rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản.

- So sánh các phân số sau khi rút gọn bằng cách quy đồng mẫu mã số các phân số đó.

- So sánh những phân số ban đầu rồi thu xếp theo thứ tự từ to đến bé.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn những phân số:

(dfrac812=dfrac8:412:4=dfrac23); (dfrac1215=dfrac12:315:3=dfrac45); (dfrac1520=dfrac15:520:5=dfrac34)

Quy đồng chủng loại số các phân số: (dfrac23;dfrac45;dfrac34) ta có:

(dfrac23=dfrac2 imes 5  imes 43  imes 5  imes 4=dfrac4060); (dfrac45=dfrac4  imes 3  imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860); (dfrac34=dfrac3  imes 3  imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560)

Vì ( dfrac4860> dfrac4560>dfrac4060) cần (dfrac45 >dfrac34>dfrac23).

Hay (dfrac1215> dfrac1520> dfrac812).

Vậy các phân số đã mang đến xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến nhỏ nhắn như sau: (dfrac1215;;dfrac1520;;dfrac812).


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Hai hình chữ nhật gồm phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) giải thích tại sao hình tứ giác ABCD gồm từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi thừa nhận xét coi từng cặp cạnh đối lập có đều bằng nhau không?

c) cho thấy thêm hình tứ giác ABCD là hình bình hành có độ lâu năm đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

*

Phương pháp giải:

- sử dụng thước kẻ đo độ dài những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra dìm xét.

- mong mỏi tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với độ cao tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc nhì cạnh đối diện của hình chữ nhật nằm ngang đề xuất chúng song song với nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Sgk Trang 44, Bài 8 Trang 44 Sgk Giải Tích 12

Cạnh DA với cạnh BC thuộc nhì cạnh đối diện của hình hình chữ nhật đặt chéo cánh nên chúng song song nhau.