Toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số học sinh tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính phân chia và những bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này jenincity.com tiếp tục cung cấp các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số

1. Ôn tập phương pháp chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện phép chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang đến số bao gồm 2 chữ số

2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân tách này là phép phân chia hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo trang bị tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Thừa nhận xét phép phân tách cho số tất cả 2 chữ số

Những chú ý khi tiến hành phép chia số bao gồm hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phép chia tất cả dư là phép chia có số dư khác 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và phần bên trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm kiếm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì tiến hành thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Xem thêm: Định Nghĩa Mới Nhất Về Ca Bệnh Covid, Dùng Công Nghệ Gì Để Phân Biệt Và Phát Hiện

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây ăn uống quả nhà chưng Tư gồm 800 cây nạp năng lượng quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số, học sinh cần phải siêng năng làm bài tập để thành thục công việc tính phép chia. Liên tục theo dõi jenincity.com để được cung ứng thêm nhiều kiến thức hữu dụng nhé.