Số 57 234 có tổng những chữ số là 21; số 64 620 tất cả tổng các chữ số là 18; số 5270 tất cả tổng những chữ số là 14.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 99 luyện tập chung

vày đó những số chia hết mang đến 3 là: 57 234; 64 620.

Vậy các số phân chia hết cho tất cả 3 và 2 là: 57 234; 64 620.

c) Ta rất có thể chọn trong những số ở phần b để tìm những số phân tách hết mang đến 5 và mang đến 9.

Trong nhì số 57 234; 64 620, số phân chia hết mang lại 5 là 64 620.

lại có số 64 620 có tổng các chữ số là 18 đề xuất chia hết mang lại 9.

Vậy các số chia hết cho cả 2; 3; 5 cùng 9 là: 64620.


Bài 3


Video lí giải giải


Tìm chữ số tương thích để viết vào ô trống sao cho:

*

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- những số gồm chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết mang đến 2.

- các số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5.

- Các số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang đến 9 thì phân tách hết mang lại 9.

- những số có tổng những chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân tách hết cho 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Viết vào ô trống một trong những chữ số 2; 5; 8 ta được những số 528; 558; 588 phân tách hết đến 3.

b) Viết vào ô trống một trong những chữ số 0, 9 ta được số 603; 693 phân chia hết cho 9.

c) Viết vào ô trống chữ số 0 ta được số 240 chia hết cho cả 3 và 5.

d) Viết vào ô trống chữ số 4 ta được số 354 chia hết cho cả 2 và 3.


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Tính quý giá của từng biểu thức sau rồi xét xem cực hiếm đó phân chia hết cho các số nào trong những số 2; 5:

a) 2253 + 4315 – 173 b) 6438 – 2325 × 2

c) 480 – 120 : 4 d) 63 + 24 × 3

Phương pháp giải:

- Tính quý hiếm biểu thức theo quy tắc:

+ Biểu thức chỉ bao gồm phép cùng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

+ Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tính phép nhận, chia trước; tính phép cộng, trừ sau.

- Áp dụng tín hiệu chia hết mang đến 2, 5:

+ các số gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách hết cho 2.

+ các số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6568 - 173 = 6395

Số 6395 bao gồm chữ số tận cùng là 5 buộc phải số 6395 phân chia hết đến 5, không phân chia hết mang lại 2.

b) 6438 – 2325 × 2 = 6438 - 4650 = 1788

Số 1788 bao gồm chữ số tận thuộc là 8 yêu cầu số 1788 phân chia hết mang lại 2, không phân chia hết đến 5.

c) 480 – 120 : 4 = 480 - 30 = 450

Số 450 có chữ số tận thuộc là 0 cần số 450 phân tách hết cho tất cả 2 và 5.

d) 63 + 24 × 3 = 63 + 72 = 135

Số 135 bao gồm chữ số tận cùng là 5 phải số 135 phân chia hết đến 5, không chia hết mang đến 2..


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Một lớp học tập có ít hơn 35 học viên và nhiều hơn thế nữa 20 học tập sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đông đảo thành 3 mặt hàng hoặc thành 5 sản phẩm thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tra cứu số học viên của lớp học tập đó.

Xem thêm: Dull Là Gì ?, Từ Điển Anh Dull Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Phương pháp giải:

- Số học sinh trong lớp xếp rất nhiều thành 3 sản phẩm hoặc thành 5 hàng thì ko thừa, không thiếu thốn bạn nào buộc phải số học sinh của lớp học đề xuất là số vừa chia hết cho 3 vừa phân tách hết cho 5.