Tính: vòi vĩnh nước trước tiên mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước sản phẩm công nghệ hai mỗi giờ rã được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước thuộc chảy vào bể trong một tiếng thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể ?


Tính:

a) (889972 + 96308); b) (dfrac56 + dfrac712);

c) (3+dfrac57); d) (926,83 + 549,67). 

Phương pháp giải:

- mong cộng nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cùng hai phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 158, 159 sgk toán 5: ôn tập về phép cộng

Lời giải chi tiết:

a) 

(eginarray*20c + eginarray*20c889972\;,96308endarray\hline,,,,986280endarray)

b) (dfrac56 + dfrac712 = dfrac1012 + dfrac712 = dfrac1712) ;

c) (3+dfrac57 = dfrac217+ dfrac57 = dfrac267) 


d) 
(eginarray*20c + eginarray*20c926,83\549,67endarray\hline,,1476,50endarray)

Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

a) ((689 + 875) + 125) ; (581 + (878 + 419)).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight) ).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) ; (83,75 + 46,98 + 6,25).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao hoán và phối kết hợp của phép cùng để nhóm những số gồm tổng là số tròn trăm, tròn ngàn ... Hoặc nhóm các phân số, số thập phân tất cả tổng là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) ((689 + 875) + 125) (= 689 + (875 + 125)) (= 689 + 1000 = 1689).

(581 + (878 + 419)) (= (581 + 419) + 878) (= 1000 + 878 = 1878).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) (= left(dfrac27 + dfrac57 ight)+dfrac49) (= dfrac77 +dfrac49) (= 1 +dfrac49 = 1dfrac49) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight)) (= left(dfrac1711 + dfrac511 ight)+dfrac715,)(= dfrac2211 +dfrac715) (= 2 +dfrac715 = 2dfrac715).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) (= (5,87 + 4,13) + 28,69) (= 10 + 28,69 = 38,69). 

(83,75 + 46,98 + 6,25) (= (83,75 + 6,25) + 46,98) (= 90 + 46,98 = 136,98).


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm (x) :

a) (x + 9,68 = 9,68) ; b) (dfrac25+x = dfrac410).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số (0) cùng với số nào thì cũng bằng thiết yếu số đó.

Lời giải chi tiết:

a) (x + 9,68 = 9,68)

Suy ra (x = 0), vày (0) cộng với số nào thì cũng bằng bao gồm số đó.

b) (dfrac25+ x = dfrac410) 

Ta có (dfrac410 =dfrac4:210:2= dfrac25)

Từ đó ta bao gồm : (dfrac25 + x = dfrac25).

Xem thêm: Bán Thục Địa Là Gì Mua Ở Đâu Uy Tín? Mua Thục Địa Ở Đâu

Suy ra (x = 0), vày (0) cộng với số nào cũng bằng chủ yếu số đó.


Bài 4


Video lí giải giải


Vòi nước trước tiên mỗi giờ tan được (dfrac15) thể tích của bể, vòi nước thiết bị hai từng giờ tan được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi khi cả nhị vòi nước thuộc chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể mà hai vòi tung được trong một giờ, có nghĩa là thực hiện nay tính (dfrac15+dfrac310 )