- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số tại vị trí thập phân của số phân tách thì viết chế tạo bên nên số bị chia từng ấy chữ số (0.) 

- quăng quật dấu phẩy ngơi nghỉ số phân chia rồi tiến hành phép chia như chia các số từ bỏ nhiên.

Bạn đang xem: Please wait

Lời giải chi tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (32 : 0,1) b) (168 : 0,1)

(32 : 10) (168 : 10)

c) (934 : 0,01)

(934 : 100)

Phương pháp giải:

- hy vọng chia một số tự nhiên đến (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên bắt buộc số kia lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).

- muốn chia một số trong những tự nhiên mang lại (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ việc thêm lốt phẩy vào bên trái chữ số hàng đơn vị chức năng lần lượt một, hai, ba, ... Hàng.

Lời giải chi tiết:

a) (32 : 0,1=320) ; (32 : 10=3,2)

b) (168 : 0,1=1680 ) ; (168 : 10= 16,8 )

c) (934 : 0,01=93 400) ; (934 : 100=9,34)

Nhận xét: (a : 0,1 = a imes 10 ;) (a : 0,01 = a imes 100 ;) (;a : 0,001 = a imes 1000;; ; ... ).

Muốn chia một số tự nhiên mang đến (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên nên số kia lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).


Bài 3


Video lý giải giải


Một thanh sắt dài (0,8 m) nặng (16kg). Hỏi một thanh sắt cùng nhiều loại dài (0,18 m) trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính trọng lượng của thanh sắt dài (1m =) khối lượng của thanh sắt lâu năm (0,8m : 0,8).

- Tính trọng lượng của thanh sắt lâu năm (0,18m ) (=) trọng lượng của thanh sắt nhiều năm (1m)( imes 0,18.)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh fe 0,8m: 16kg

Thanh fe 0,18m: ...kg?

Bài giải

Thanh sắt dài (1 m) nặng số ki-lô-gam là:

(16 : 0,8 = 20;(kg))

Thanh sắt lâu năm (0,18 m) nặng số ki-lô-gam là: 

(20 imes 0,18 = 3,6;(kg))

Đáp số: (3,6kg.)


Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh tác dụng tính:

(25 : 4) cùng ((25 imes 5) : (4 imes 5))

(4,2 : 7) cùng ( ( 4,2  imes 10) : (7  imes 10))

(37,8 : 9) với ( (37,8  imes 100) : (9  imes 10))

Khi nhân số bị phân chia và số phân chia cùng một số khác (0) thì yêu quý không thế đổi.

b) lấy ví dụ như 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích s (57m^2) , chiều dài (9,5m). Hỏi chiều rộng lớn của mảnh vườn là từng nào mét?

Ta phải thực hiện phép chia: (57 : 9,5 = ,?; m)

Ta có: (57 : 9,5 = (57 imes 10 ) : (9,5 imes 10))

(57 : 9,5 = 570 : 95)

Thông hay ta đặt tính rồi có tác dụng như sau:

• Phần thập phân của số (9,5) có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số (0) vào bên cần (57) (số bị chia) được (570); vứt dấu phẩy ở số (9,5) được (95).

• Thực hiện tại phép chia (570 : 95).

*

Vậy: (5,7 : 9,5 = 6 ;(m)).

c) lấy một ví dụ 2: (99 : 8,25 = ;?)

Ta để tính rồi làm như sau:

• Phần thập phân của (8,25) có hai chữ số.

Xem thêm: Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp 11, Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Và Bài Tập Áp Dụng

• Viết thêm hai chữ số (0) vào bên phải (99) được (9900); vứt dấu phẩy ngơi nghỉ (8,25) được (825)

• Thực hiện nay phép chia (9900: 825). 

*

Muốn chia một vài tự nhiên cho một số thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem gồm bao nhiêu số thập phân ở chỗ thập phân của số chia thì viết cung cấp bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số (0).