Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để công việc của các bạn được thuận lợi và dễ dàng hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - kiểm toán mà chúng ta hay chạm mặt trong nghành nghề này, mong muốn chúng đang giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ Anh dễ dàng hơn.Bạn vẫn xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh


*

** Dưới đấy là những tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: túi tiền phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: nhất thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: thi công cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn phân phối hàng

17. Current assets: gia tài lưu động và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: túi tiền bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: kết quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General and administrative expenses: bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gởi đi bán

39. Gross profit: lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments & tools: Công cụ, dụng cụ trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: những khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cầm cố chấp, ký cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: lợi tức đầu tư thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: roi từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn khiếp phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: yêu cầu trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: nên thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản sút trừ

84. Sales expenses: ngân sách bán hàng

85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản cầm chấp, cam kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables khổng lồ the State budget---- Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: cần trả cho những người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành khi kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Tài khoản holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi phí hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gìXem thêm: Block Letters Là Gì - 'Block Letters' Là Gì

Historical cost principle : qui định giá gốc

** Các cách làm trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá bán vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ yêu cầu trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + các khoản tiền nợ trả cho nhà hỗ trợ + bù trừ thân nợ bắt buộc thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng

Để hoàn toàn có thể làm giỏi hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần lý thuyết xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách giỏi và hiệu quả nhất bay giờ là không ngừng nâng cấp kiến thức cũng giống như kinh nghiệm làm việc của bản thân qua những khóa đào tạo kế toán ở các trung tâm.